Skip to main content

GoedPoker.nl, gevestigd aan de Boerendanserdijk 4 A te Zwolle en is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://goedpoker.nl
Boerendanserdijk 4 A
8024AH Zwolle

Gegevensbescherming van GoedPoker.nl Hij/zij is te bereiken via info at
goedpoker.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

GoedPoker.nl verwerkt uw persoonsgegevens
doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief
verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in
correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze
website

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de
intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16
jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@goedpoker.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke
grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GoedPoker.nl verwerkt uw persoonsgegevens
voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit
nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te
leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

GoedPoker.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben
voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van GoedPoker.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GoedPoker.nl bewaart uw persoonsgegevens
niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
(categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia                                  > 5 jaar
> Administratieve redenen                        

Adres                                          >
5 jaar > Administratieve redenen                        

Delen van persoonsgegevens met derden

GoedPoker.nl verkoopt uw gegevens niet aan
derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. GoedPoker.nl blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die
wij gebruiken

GoedPoker.nl gebruikt alleen technische en
functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw
privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies
die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website
en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze
website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in
te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GoedPoker.nl en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info at goedpoker.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

GoedPoker.nl wil u er tevens op wijzen dat
u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GoedPoker.nl neemt de bescherming van uw
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of
via info at goedpoker.nl